Статут
Тут ви можете ввести описовий текст.
 

СТАТУТ
Ярмолинецького технологічного ліцею Ярмолинецької районної ради Хмельницької області

І. Загальні положення
Ярмолинєцький технологічний ліцей Ярмолинецької районної ради Хмельницької області - середній загальноосвітній навчально-виховний заклад нового типу, що забезпечує здобуття освіти понад державний освітній мінімум, здійснює науково- практичну підготовку талановитої учнівської молоді, трудову і професійну підготовку школярів 8-11 класів.
Скорочена назва - Ярмолинєцький технологічний ліцей.
Ліцей здійснює свою діяльність відповідно Конституції України, чинного законодавства. Закону України "Про освіту". Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, Положення про міжшкільний комбінат, Інструкцією про організацію та діяльність ліцею, власного статуту.
Ярмолинєцький технологічний ліцей є юридично створений шляхом реоргнізовано- перетвореного Ярмолинецького міжшкільного навчально-виробннчого комбінату. Він є правонаступником комбінату по всіх правах та обов'язках.
Засновниками Ярмолинецького технологічного ліцею є Ярмолинецька районна рада, Ярмолинецька районна державна адміністрація, Хмельницький національний університет, що здійснюють фінансування ліцею, забезпечення, надають необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання.
Головна мета ліцею- задоволення потреб громадян, суспільства і держави:
-         забезпечення активного, свідомого систематичного засвоєння учнями основ наук понад державний стандарт;
-         всебічного розвитку дитини, як особистості, її здібностей і таланту;
-         формування громадянина здатного до свідомого суспільного вибору, із подальшим навчанням у середньо-спеціальному та вищому навчальних закладах;
-         здійснення профорієнтаційної робота;
-         професійне консультування учнівської молоді;
-         підготовка по професіях та присвоєння кваліфікацій відповідно до інтересів та здібностей учнів.
Головні завдання ліцею:
-         виховання морально і фізично здорового покоління;
-         створення умов для здобуття учнями освіти понад державний освітній мінімум;
-         здійснення науково-практичної .підготовки талановитої молоді; збагачення на цій основі Інтелектуального, творчого, культурного потенціалу держави;
-         розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості учнів, потреби і вміння самовдосконалюватися, формування громадської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
-         надання учням можливостей для реалізаії індивідуальних, творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками наукової, дослідницько-експериментальної, конструкторської, винахідницької, раціоналізаторської діяльності;
-         пошук та відбір для навчання талановитої молоді;
-         оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання;
-         створення умов для здобуття професій та кваліфікацій;
-         підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів;
-         підготовка, перепідготовка та підвищення     кваліфікації         операторів комп'ютерного набору.
Діяльність ліцею будується на слідуючих принципах:
■ демократичності, гуманізації, створення оптимальних умов для кожної дитини, її всебічного розвитку;
■  єдності загальнолюдського і національного, розвиваючого характеру і виховання;
■  співробітництво, співтворчості вчителя і учня;
■ відкритості і динамічності освіти, незалежності її від політичних, громадських, релігійних організацій та об'єднань;
■  диференціація, індивідуалізація навчання та виховання;
■  оптимізація навчального-виховного процесу, розвиваючого характеру навчання;
■  профорієнтація та професійне навчання учнівської молоді;
■  безперервності та наступності освіти.
Відповідно до рішення засновників навчальний заклад має статус технологічного ліцею.
Ярмолинецький технологічний ліцей є юридичною особою, має свою печатку, штамп, бланки із своєю назвою, рахунки в установах банку. Ліцей самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад та власним статутом.
Ліцей несе відповідальність перед собою, суспільством, державою за: реалізацію головних завдань, визначених Законом України "Про освіту" та «Про загальну середню освіту», Положенням про середній загальноосвітній навчально- виховний заклад;
дотримання умов, що визначаються за результатами атестації та акредитації; безпечні умови освітньої діяльності; дотримання державних стандартів освіти;
дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виборчої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами; дотримання фінансової дисципліни.
Випускники ліцею одержують документ про освіту встановленого зразка. В навчально-виховному закладі навчання здійснюється українською мовою, запроваджуються поглиблене вивчення основ економіки, інформатики, математики та англійської мови. Свідоцтво про одержану професію та присвоєну кваліфікацію.
Юридична адреса ліцею
Хмельницька область смт. Ярмолинці, вул. Пушкіна, 4 тел./факс 2-31-93(8-03853) тел. 2-33-47
e-mail:yarm.lits16@gmail.com
Ліцей мас право на основі цього статуту згідно із своєю метою і завданням: користуватися пільгами, що передбачені державою; проходити в встановленому порядку Державну акредитацію; визначати контингент учнів;
визначати форми, засоби для здобуття освіти понад державний освітній мінімум; - визначати шкільний компонент змісту освіти, розробляти та впроваджувати власні                         програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням
державних стандартів;
спільно з вищими та середніми спеціальними навчальними закладами, їх кафедрами або філіями проводити навчальну, науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу і професійну підготовку;
організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;
створювати з іншими навчальними закладами навчальні комплекси, філії, відділи та консультпункти денного та заочного навчання;
вивчати в ліцеї поглиблено предмети за вибором батьків та учнів;
створювати структурні підрозділи ліцею, формувати штатний розпис
погоджуючи із засновником;
залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти господарської діяльності;
займатися видавничою діяльністю, створювати свою газету спільно з іншими навчальними закладами та установами, як структурний підрозділ ліцею; створювати структурні підрозділи по виробництву товарів народного споживання, вирощуванню с/г продукції, торговельно-посередницькій діяльності та випуску газети;
створені структурні підрозділи ліцею користуються печаткою, кутовим штампом та розрахунковим рахунком ліцею;
бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним статутом;
отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних та фізичних осіб;
об'єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших навчальних закладів, підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами;
проводити професійну підготовку учнів по професіях: водій транспортних засобів категорії „В" і „С", тракторист категорії "А", швачка, оператор комп'ютерного набору;
надавати платні послуги населенню по реалізації вирощеної с/г продукції та вироблених товарів народного споживання, випущеної власного виробництва газети, обробітку індивідуальних земельних ділянок, по перевезенню вантажів та людей, надання послуг населенню роботі в мережі Інтернет в Інтернет-клубі, та інших торговельних точках; організовувати курси по підготовці водіїв транспортних засобів категорії „А", „В", „С", швачок, операторів комп'ютерного набору.
II. Організація навчально-виховного процесу
1.  Ярмолинецький технологічний ліцей планує свою роботу самостійно. В плані роботи відображається найголовніші питання роботи ліцею, визначаються перспективи його розвитку.
2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є навчальний план, який складається на основі розроблених Міністерством освіти базових навчальних планів із урахуванням та конкретизацією профілю навчання.
3. Навчальний план погоджується районним відділом освіти та затверджується обласним управлінням освіти.
4. У вигляді додатків до нього додаються:
-   розклад уроків;
-   щоденний, тижневий та річний режим роботи закладу.
5. Відповідно до навчального плану ліцею педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, допущені Міністерством освіти; науково- методичну літературу, навчальні посібники, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів, а також отримання освіти понад державний мінімум, економічну та комп'ютерну та професійну підготовку учнівської молоді.
6. Педагогічні працівники ліцею можуть поєднувати навчально-виховну роботу з
науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання.
7. Ліцей здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.
8. Приймання учнів 10 класу до ліцею проводиться до 30.08. поточного року, на
конкурсній основі, затверджується Наказом директора, що видається на підставі особистої заяви або за результатами тестування. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту.
9. Відволікання учнів за рахунок навчального часу для виконання і здійснення заходів, непов'язаних з процесом навчання, забороняється (крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України).
10. Зарахування до ліцею учнів 8 класу та 10 класу для здобуття ними професійної підготовки проводиться з 1.09. до 10.09 поточного року. Направлення учнів для професійної підготовки в ліцеї та їх зарахування проводиться на підставі заяв учнів та письмової згоди батьків з урахуванням профвибору, який здійснюється профорієнтаційною службою ліцею та психологічною службою шкіл.
11. Навчальні заняття технологічного ліцею розпочинаються 1 вересня і закінчуються 31 червня. Навчальний рік поділяється на навчальні семестри.
12. В ліцеї між семестрами для учнів встановлюються канікули. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше 30 календарних днів, влітку - 8 тижнів.
13. Тривалість уроку у класах 45 хвилин. У ліцеї перша перерва - 10 хв., друга - 10 хв., третя - 20 хв., четверта - 20 хв., п'ята - 10 хв., шоста - 10 хв.
14. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, узгоджується з профспілковим комітетом, затверджується директором ліцею.
15. Тижневий режим роботи ліцею фіксується у розкладі уроків. Крім різних форм обов'язкових і навчальних занять у ліцеї проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх та професійних інтересів учнів, їхнє виховання та розвиток творчих здібностей і обдарувань.
16. Домашні завдання задаються з урахуванням індивідуальних особливостей і педагогічних вимог. їх доцільність, зміст і обсяг визначається вчителем.
17. В ліцеї встановлюється 12-ти бальна система оцінювання знань учнів.
18. Семестрові, підсумкові, річні оцінки оголошуються класним керівником, учителями (головою екзаменаційної комісії). У разі незгоди учня (його батьків або осіб, які їх замінюють) з семестровою, річною, підсумковою оцінкою йому надається право оскаржити її до ради ліцею у місячний термін.
19. В ліцеї виставляються оцінки з поведінки.
20. Учні, які мають позитивні підсумкові річні оцінки переводяться до наступного класу у відповідністю з Інструкцією про екзамени, переведення та випуск учнів загальноосвітніх навчально-виховних закладів України.
21. Учні, які не встигають, наказом директора відраховуються з ліцею і при сприянні відділу освіти райдержадміністрації переводяться до відповідного класу загальноосвітньої школи.
22. У разі незгоди учня (батьків або осіб, які їх замінюють) з відрахуванням з ліцею, він може оскаржити дії директора до педагогічної ради ліцею. За поданням педради відділом освіти райдержадміністрації створюється комісія, що визначає правомірність відрахування. Висновки комісії є остаточними.
23. За учнями ліцею зберігається права вільного переходу до відповідного класу загальноосвітньої школи, а учні, що здобувають професійну підготовку при ліцеї на інший профіль навчання на протязі перших 2-х місяців навчання.
24. Навчання проводиться в кабінетах ліцею. В разі необхідності ліцей має право створити інші кабінети, лабораторії.
25. В позанавчальний час ліцей може організовувати роботу учнів з технічної творчості, науково-дослідну, експериментальну, пошукову, факультативну, гурткову роботу.
26. Мережу і встановлення навчальних груп визначає адміністрація ліцею на основі встановлених райво нормативів фінансування для здобуття загальної середньої освіти.
27. Звільнення учнів від випускних екзаменів проводиться у порядку встановленому Міністерством освіти.
28. Випускники, які закінчили повний курс навчання в ліцеї одержують атестат про повну загальну середню освіту зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
29. Учні, які здобували професію на одному із профілів ліцею складають кваліфікаційні екзамени, за результатами яких видасться документи (посвідчення) про присвоєння кваліфікації та професії. Ліцей організовує екзамен по правилах дорожнього руху в МРЕО ДАІ Городоцького РВВС.
ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу.
1.                        Учасниками навчально-виховного процесу в ліцеї є:
- учні;
педагогічні працівники;
інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал; батьки (особи, які їх заміняють);
представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.
2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права, обов'язки визначаються
Законом України „Про освіту" та „Про загальну середню освіту", Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад та даним статутом.
3. За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу встановлюються моральні і матеріальні форми заохочення (ст.53 Закону України є „Про освіту").
4. Учні мають право:
-обирати профілі, форми навчання, позакласні заняття;
-користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-оздоровчою базою закладу освіти;
-брати участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
-   особисто або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
-   брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу ліцею, дозвілля учнів;
-   на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій директора, заступників директора, педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь, гідність;
-   на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.
5. Учні зобов'язані:
-   виконувати вимоги статуту, правила внутрішнього трудового розпорядку;
- систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навиками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
-  бережливо ставитися до майна ліцею;
-  дбати про власну гігієну та охайний вигляд.
6. Педагогічними працівниками ліцею мають бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, у певних випадках професійну практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати покладені на них функції. Педагогічні працівники приймаються на роботу до ліцею відділом освіти райдержадміністрації.
7. Педагогічні працівники мають право на:
захист професійної честі і гідності;
участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
проведення науково-дослідної, експериментальної пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів;
вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
- дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання;
участь в роботі органів громадського самоврядування ліцею; користуватися подовженою оплачуваною відпусткою;
одержувати компенсації при втраті роботи в зв'язку із змінний в організації роботи ліцею;
підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку; отримання пенсій, у тому числі і за вислугу років.
8. Педагогічні працівники зобов'язані:
виконувати статут ліцею, правила і режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контрактів чи трудового договору;
забезпечувати умови для засвоєння учнями ліцею навчальних програм на рівні понад державний мінімум, сприяти розвиткові здібностей учнів; настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості інших доброчинностей;
виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, до державного і соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних, бережливе ставлення до навколишнього середовища;
готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня; захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;
постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
виконувати рішення прийняті органами громадського самоврядування ліцею, накази та розпорядження адміністрації органів державного управління освітою.
9.                        В ліцеї періодично проводиться атестація педагогічних працівників. Порядок проведення атестації встановлюється Міністерством освіти та науки.
10.                    Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації або систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку ліцею, не виконують посадові обов'язки, умови договору, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.
11.                    Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймаються на роботу і звільняються директором ліцею за погодженням з відділом освіти райдержадміністрації згідно з чинним законодавством, їхні права та обов'язки регулюються трудовим законодавством, цим статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку ліцею.
12.                    Батьки учнів (особи, які їх заміняють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до ліцею.
13.                    Батьки та особи, що їх заміняють, мають право:
обирати та бути обраними до опікунської ради ліцею;
звертатись до відділу освіти рай Держадміністрації, Районної ради, опікунської ради, педради з питань навчання, виховання учнів; брати участь у покращенні організації загально-виховного процесу та зміцненні навчально-технічної бази ліцею;
захищатися в органах громадського самоврядування, закладах освіти та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей.
14.                    Батьки та особи, які їх заміняють, зобов'язанні:
постійно дбати про фізичні здоров'я, психічний стан дітей, створювати ; належні умови для розвитку їх природних здібностей; поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мови, культури сім'ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів; сприяти здобуттю дітьми освіти в ліцеї;
виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини;
ліцей подає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні
ними своїх обов'язків.
15.                    Батьки, особи які їх замінюють, несуть однакову відповідність за виховання, навчання і розвиток дітей. У разі не виконання ними своїх обов'язків, ліцей може виступити позивачем до суду із питань позбавлення їх прав.
16.                    Учасники ліцею набувають прав і несуть обов'язки, що визначаються даним статутом та договором із ліцеєм.
17.                    Представники громадськості мають право:
обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ліцею; керувати учнівськими об'єднаними за інтересами і гуртками, секціями; сприяти покращенню матеріально-технічного ліцею; проводити консультації в організації навчально-виховного процесу.
18.                    Представники громадськості зобов'язані:
дотримуватися статуту ліцею, виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження адміністрації з питань організації навчально-виховного процесу;
дотримуватися етики поведінки та моралі;
захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків.
IV. Управління ліцеєм і контроль за його діяльністю
1.                        Управління ліцеєм здійснюється його засновниками і відділом освіти райдержадміністрації. Безпосереднє управління ліцеєм здійснюється його директором.
2.                        Директор ліцею:
забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені ліцею; розпоряджається в установленому порядку майном ліцею і коштами, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банку і є розпорядником кредитів;
видає в межах своєї компетентності накази та розпорядження, обов'язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу; організовує навчально-виховний процес, здійснює контроль за його ходом і результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, за дотримання вимог охорони дитинства і праці, створює необхідні умови для участі учнів в позакласній роботі; за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників ліцею; створює умови зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання і виховання; організовує проведення ремонтних робіт, приміщення ліцею з метою підготовки до наступного навчального року;
несе відповідальність за свою діяльність перед засновником, місцевими органами державної виконавчої влади.
3.                        У ліцеї створюється постійно діючий колегіальний орган - педагогічна рада.
Головою педагогічної ради є директор.
Педагогічна рада розглядає питання:
про вдосконалення і методичне забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи загальноосвітнього навчального закладу, переведення учнів до наступних Класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку творчої Ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу, притягнення до дисциплінарної відповідальності за невиконання ними своїх обов'язків.
4.                        Учнівські збори ліцею колективний орган учнівського самоврядування.
Основною ланкою ліцею є клас - колектив учнів, що формується з метою виконання завдань закладу на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку.
Учнівські збори ліцею (класу):
обирають органи учнівського самоврядування ліцею (класу); обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу,
5. Батьківські збори ліцею (класу) - колективний орган батьківського
самоврядування.
Батьківські збори ліцею (класу):
обирають органи батьківського самоврядування;
обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування ліцею;
залучають батьків для участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної роботи;
вносять на розгляд педради, директора пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та в ліцеї.
6. За рішенням загальних зборів ліцею створюється піклувальна рада на яких обираються її члени з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, окремих громадян.
VII. Майно ліцею
1.                        Майно ліцею становить основні фонди (приміщення, обладнання), а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі відділу освіти.
2.                        Майно ліцею належить йому на праві власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно чинного законодавства, рішення про заснування, статуту ліцею та укладення ним угод.
3.                        Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ліцею може проводитись лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки завдані комплексу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
4.                        Для забезпечення навчально-виховного процесу із дотриманням діючих нормативів база ліцею, крім класних приміщень, включає: кімнати для уроків праці, навчальні кабінети, майстерні, актовий зал, комп'ютерні кабінети, буфет.
5.                        Ліцей має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічні майданчики, автодром, навчально-дослідну ділянку, зони відпочинку, господарські будівлі тощо.
VIII. Фінансово-господарська діяльність ліцею
1.                        Фінансово-господарська діяльність; здійснюється на основі його кошторису.
Джерелами формування кошторису ліцею є:
-    кошти місцевою бюджету, що надходять в розмірі передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі понад державний освітній мінімум прибутку від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень;
-    плата за надання додаткових освітніх послуг, кошти одержані за підготовку кадрів, відповідно до укладання договорів,
-    прибутки від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання,
-    добровільні грошові внески і матеріальні цінності передані підприємствами, установами, організаціями, а також окремими громадянами,
-    кредити і позики банків, валютні надходження, інші прибутки.
2.                        Кошти ліцею зберігаються на його рахунках в установах банку і знаходяться в повному розпорядженні комплексу.
3.                        У закладі утворюється фонд загального обов'язкового навчання (фонд всеобучу), який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновника та бюджету в розмірі не менше одного відсотка витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.
4.                        Кошти фонду зберігаються на рахунках в установах банку і витрачаються
відповідно до кошторису, що затверджуються директором.
5.                        Порядок ведення бухгалтерського обліку в ліцею визначається Положеннями про організацію бухгалтерського обліку із звітності в Україні, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 року №250.
6.                        Ліцей мас право придбати і орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб, здавати в оренду майно.
7.                        Діловодство ліцею організовується відповідно до встановленого Міністерство Освіти порядку. Звітність ліцею визначається вимогами державної статистики.
IX. Міжнародне співробітництво
1.                        Ліцей відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами, як на території України так і за її межами.
2.                        Ліцей за наявності належної матеріально-технічної, соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв'язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, створювати в установленому порядку Міністерством освіти і науки України проводити спільні заходи, а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства
X. Контроль за діяльністю ліцею
1. Контроль за дотриманням комплексом державних стандартів освіти здійснюється відділом освіти райдержадміністрації.
2. Основною формою контролю за діяльністю ліцею є атестація, яка проводиться, як правило один раз у 5 років у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.
3.  Зміст, форма, періодичність контролю не пов'язаного з навчальним процесом встановлюється засновником закладу освіти відповідно до чинного законодавства
XI. Реорганізація або ліквідація ліцею
1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ліцею приймає засновник.
2.                        Реорганізація або ліквідація ліцею здійснюється згідно чинним законодавством. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією призначеною засновником.
3.                        При реорганізації чи ліквідації ліцею учням, які навчались в ньому, забезпечується можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.
4.                        При реорганізації чи ліквідації ліцею працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав і інтересів відповідно до законодавства про працю України.

 .