Відкриття комбінату

Рада Міністрів СРСР прийняла постанову «Про організацію міжшкільних  навчально-виробничих комбінатів трудового навчання та професійної орієнтації учнів». На виконання цієї постанови виконком районної Ради народних депутатів прийняв рішення про створення Ярмолинецького міжшкільного навчально-виробничого комбінату трудового навчання і профорієнтації учнів. Виділено пристосоване приміщення, у якому проведено реконструкцію і ремонт.

Добросовісно поставились до дорученої справи підрядчики: міжколгоспний комбінат комунального господарства (директор тов. Гнатишин), будівельне управління при верстатобудівному заводі (виконроб тов. Гадзира). Старанністю відзначились електрики П. Живило та В. Артьомов з Ярмолинецького району електричних мереж. Гірше всіх поставились до роботи товариші з Ярмолинецької рембуддільниці   (виконроб   тов. Грох). З їх вини постійно зривалися строки виконання робіт, несвоєчасно завозилися матеріали, тому й затримувалось відкриття комбінату.
Лише з початком другої чверті 500 учнів з п’яти шкіл здобувають професії шофера, тракториста, будівельника,   швеї, продавця. Кожного дня протягом тижня автобус по черзі привозить і відвозить учнів дев’ятих-десятих класів із  Сутковець, Соколівки, Нового Села,  які разом з учнями Ярмолинецьких середніх шкіл № 1  та №2 навчаються  у комбінаті. Міжшкільний навчально-виробничий комбінат дає їм можливість ще в школі обрати спеціальність і взнати про неї якнайбільше.
Специфіка навчання у комбінаті дає змогу учням вивчати теорію, проводити лабораторно-практичні роботи та працювати за обраною спеціальністю. Механізатори і шофери набуватимуть трудових навичок у цехах райсільгосптехніки, швеї — в цеху побутового комбінату, продавці — у магазинах райспоживспілки. Найкращі можливості у будівельників. Міжколгоспбуд завершує будівництво корпусу лікарні,   розпочав спорудження Будинку культури, житлового будинку у райцентрі.  Базові підприємства забезпечать  всіх учнів роботою під час навчання і трудовлаштують їх після його закінчення.

Постійно   зміцнюється  навчальна база міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Із шкіл передано 4 навчальних автомобілі, 3 трактори, виділено новий тракторний причеп-самоскид. Райсільгосптехнікою обладнуються навчальні класи із тракторної та автомобільної справи. Довго розкачуються з обладнанням класу товарознавства працівники райспоживспілки.   І зовсім відвернулися від  .міжшкільного навчально-виробничого комбінату працівники райпобуткомбінату. Той, хто хоч трохи ознайомився з діяльністю нашого комбінату, погодиться, що це перспективна форма трудового навчання і профорієнтації школярів.
Тепер у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті працюють сім вчителів та стільки ж майстрів виробничого навчання. Колектив молодий, але повний енергії, здатний до творчої роботи. Якщо керівники базових господарств, райсільгосптехніка, міжколгоспна організація по будівництву, райспоживспілка та районний комбінат побутового обслуговування населення зміцнюватимуть базу нашого закладу,  цікавитимуться його справами, а партійні і радянські організації постійно підтримуватимуть його добрі починання, то міжшкільний навчально-виробничий комбінат доб’ється значних успіхів у трудовому вихованні і профорієнтації учнів.

Газета "Вперед" 8 грудня 1979 року

 

         Знищити легше, ніж відбудувати

Колектив міжшкільного комбінату сподівається на підтримку депутатів

У цьому році Ярмолинецький міжшкільний навчально-виробничий комбі­нат проводить п'ятнадця­тий випуск школярів. За, цей час понад 3000 учнів із 12 середніх шкіл райо­ну отримали разом із атестатом одну із про­фесій. За півтора десятка років було підготовлено майже 900 водіїв-професіоналів та понад 400 трак­тористів для району. Реш­та випускників здобула професії операторів ЕОМ, швачок, тваринників, мо­лодших медсестер та ін. І більшість з них залиша­ється працювати за міс­цем проживання. Аналіз показав, що за 1990 рік 52 відсотки, а за 1991 рік 38 відсотків випускни­ків працює в районі. Значна кількість наших випускників служить в армії во­діями транспортних засо­бів. Для професійної підготовки учнів обладнано 6 кабінетів з автосправи, 2 — з тракторної та авто­дром на п'ятигектарній площі в Томашівці. Зібра­но 5 спеціальних автомобі­лів та 2 трактори.

Одночасно із здобуттям професії всі учні вив­чають інформатику та електронно-обчислювальну техніку в п'яти комп'ютер­них класах на 65 комп'ю­терах. Уже другий рік підряд наші учні беруть участь в республікансько­му огляді по програмуван­ню.

За п'ятнадцять років сформувався і зріс у досвіді педколектив комбінату, в якому майже всі з вищою та середньою спеціальною освітою. Звання старшого вчителя під час атестації і під­твердили вчителі В. В.Кучерявий, А.Р.Козак, майстра другої категорії присвоєно А.А.Вишневському. Ряд учителів от­римав вищі та першу ка­тегорії і забезпечує нав­чальний процес відповід­но з вимогами програм.

Підвозять учнів із шкіл на заняття і відвозять піс­ля них трьома автобусами комбінату. Досвідчені во­дії несуть відповідальність за життя та здоров'я дітей. Своєчасно ремонтують і обслуговують автотранспорт, завдяки чому не допустили жодного зриву занять протягом навчаль­ного року.

Роботою та навчанням в комбінаті задоволені майже всі батьки та діти із одинадцяти населених пунктів. На батьківських зборах, які проводилися в усіх школах за участю працівників комбінату, батьки обмінювалися та­кими думками: дуже доб­ре, що учні, навчаючись у школі, здобудуть про­фесію таку, як в ПТУ. Сплять в домашньому ліж­ку, нагодовані, доглянуті і перебувають в колі сім'ї. Раз на тиждень їхні діти від'їжджають у комбінат в райцентр і повертають­ся задоволені.

При проведенні анкету­вання серед 152 дев'яти­класників майже всі висловили бажання вивчати поглиблено трудове нав­чання та інформатику. Ли­ше 1 учень — фізику. 6 — математику і 3 — українську мову 3 337 учнів 10-х класів, які нав­чаються в комбінаті, в ан­кетах лише 6 висловили думку, що краще було б в школі вивчати трудове навчання та Інформатику. Решта за комбінат!

На утримання комбіна­ту з бюджету району зат­рачається щомісячно: зар­плати — 200 млн. крб. із всіма нарахуваннями, обігрівання двох примі­щень — 186 млн. крб. та господарські витрати (телефон, електроенергія, вода. Стоки - 11 млн крб.). Загальна цифра ся­гає до 400 млн. крб . за якої і похмарився ювілей­ний випуск та зіпсувався настрій всіх працюючих. Виконком районної Ради 25 січня цього року прий­няв рішення за №55: вивчити питання доцільно­го утримання міжшкільно­го навчально-виробничого комбінату з наступного навчального року. Отож дамоклів меч завис над комбінатом.

Чи буде вивчення, чи не буде, а нервозність та неспокій у трудовому ко­лективі вже є. Стривоже­ні батьки телефонують в комбінат, зустрічають на вулиці чи ринку із запи­танням: це правда, що закривають комбінат? А тут ще у вогонь масла підли­ли наші районні фінансис­ти, оголосивши по район­ному радіо: закриваємо МНВК. Замість того щоб сісти і підрахувати. Адже зарплата вчителів та майстрів у сумі 140 млн. крб. при закритті комбінату пе­редається назад у школи тому економії не буде ні 60 мли. крб. зарпла­ти адмін.- і обслуговую­чого персоналу комбінату можна зменшити на тре­тину. скоротивши штати. Отже, економія буде. Далі Будинки комбінату є ко­мунальною власністю райради і вона буде нести витрати на їх утримання незалежно від того, хто там розміститься. Знову нічого не виграємо. На господарські цілі колектив комбінату може і сам за­робити. Витрати на палив­но-мастильні матеріали вже другий рік несуть колек­тивні сільськогосподарсь­кі підприємства і уклали договори на новий навчаль­ний рік.

Отже, на нашу думку, за якихось 40 млн. крб. в місяць не варто там зачи­няти і руйнувати надбан­ня за 15 років.

Через те ми і вирішили звернутися до голови ра­йонної Ради і всіх депута­тів районної і обласної Рад з проханням: роз­глядаючи на найближчій се­сії районний бюджет, поду­мати за майбутнє району, наших дітей. Пам'ятайте, що здобуття професії мо­лодими — це ті самі ін­вестиції, які ми вкладає­мо в майбутнє України.

Невже вся молодь має йти на ринок торгувати, спекулювати. Треба когось вчити, як вирощувати хліб, привчати до техніки 1 прищеплювати працелюбність.

Отож перш ніж підняти руку при голосуванні, ша­новні обранці народу, зважте, чи не забагато ми вже зруйнували? Чи скоро побудуємо нове?

Н. Коваленко,  Г.Григоришина, О.Шкроблюк,

 Ю.Якимчук, В. Забачинський всього 25 записів

              

Поєдналися університет та ліцей

Ще в квітні цього року ке­рівники Ярмолинецької райдержадміністрації та райради вийшли з пропози­цією до ректорату техноло­гічного університету Поділ­ля про спільне створення навчального закладу нового зразка.

Невдовзі декан інженер­но-економічного факульте­ту ТУПу М. І. Бондаренко двічі побував у міжшкіль­ному навчально-виробничо­му комбінаті, який і плану­валося реорганізувати в технологічний ліцей. Вив­чив всі можливості і напрацювання закладу, вніс свої пропозиції до ректорату університету

В травні уже й була підпи­сана угода про співпрацю між ланками середньої та вищої освіти.

Влітку будівельники і працівники комбінату оно­вили кабінети й коридори, впорядкували територію. А на початку вересня відбула­ся презентація. Перерізаю­чи символічну стрічку, рек­тор університету доктор технічних наук, академік Р. І. Силін та голова район­ної ради М. А. Бодь бажали здобутків навчальному тан­дему «університет — лі­цей ».

М. І. Бондаренко назвав процес безперервної освіти справою майбутнього і за­певнив присутніх, що ство­рить всі умови ліцеїстам для вивчення курсу інже­нерного спрямування ком­п'ютерних та інформацій­них технологій, економіки. Учні зможуть сповна вия­вити свої таланти, а універ­ситет — відібрати здібну, талановиту молодь для по­дальшого навчання.

Посвята 25-ти десяти­класників у ліцеїсти відбула­ся в присутності 130 учнів 8-9 класів з п'яти середніх шкіл, які займаються на підготовчих курсах. В ліцеї також проходитимуть про­фесійну підготовку і вивча­тимуть інформатику шко­лярі 10 і 11 класів дванад­цяти середніх шкіл району. Таким чином, навчанням тут будуть охоплені майже 80 відсотків школярів райо­ну.

Учасники презентації ог­лянули навчально-матері­альну базу технологічного ліцею.

По закінченні огляду про­ректор університету, про­фесор М. Є. Скиба поставив завдання перед дирекцією, щоб з нового навчального року набирати ще один клас в ліцей з технічним ухилом підготовки, а саме: авто­справи.

...Яке ж свято без пода­рунків? Від адміністрації вручили паспорт на новий комп'ютерний клас з 15 су­часними машинами, які ще комплектуються. Директор фірми «Станкосервіс» А. А. Козак подарував принтер та факс. Директор будівельної організації «Модерн», депу­тат райради В. В. Чепрак, який допоміг в ремонті, ві­тав присутніх і також вру­чив подарунок для ліцею.

До речі, в кінці вересня прийшло в Ярмолинці ще одне приємне повідомлен­ня. Вчена рада технологіч­ного університету Поділля прийняла Ярмолинецький технологічний ліцей у навчально-науковий виробни­чий комплекс університету. Отож є запорука того, що шлях «ліцей — універси­тет», започаткований у Ярмолинцях, продовжиться.

Антон КОЗАК,

директор Ярмолинецького технологічного ліцею.

 

           Комбінату немає - є ліцей

22 роки тому був створений міжшкільний навчально-виробничий комбінат. Він взявся за професійну підготовку молоді для праці в народному господарстві району. Основна увага приділялась підготовці кадрів для колективних госпо­дарств, місцевих будівельних організацій, підприємств легкої промисловості за профілями: авто- та тракторна справа, опе­ратор машинного доїння, будівельник, швачка-мотористка та інші.

За більше двох десятків років професійну підготовку от­римали понад 5 тисяч школярів.

Чимало колишніх вихованців МНВК працює на полях і фермах Ярмолинеччини, зарекомендувавши себе грамотними спеціалістами. Є випускники і серед фермерів району.

Неодноразово учні комбінату займали призові місця в ра­йонних, обласних олімпіадах, брали участь у республікансь­ких, підтверджуючи свої здібності і високу кваліфікацію вчи­телів.

Однак час не стоїть на місці. Динамізм, притаманний су­часній цивілізації, зростання соціальної ролі особистості, гу­манізація та демократизація суспільства, швидкий розвиток техніки і технологій в Україні зумовив появу «ринку освітніх послуг». А відтак і становлення «ринку покупця».

Отож з метою забезпечення здобуття освіти понад дер­жавний освітній мінімум, здійснення науково-практичної під­готовки талановитої учнівської молоді, трудової і професійної підготовки 3 вересня 2001 року відкритий Ярмолинецький технологічний ліцей. Засновниками його є державна адмініс­трація, районна рада та Хмельницький технологічний універ­ситет Поділля.

Педколектив ліцею налічує 30 вчителів, серед яких М.Б Олійник - Заслужений вчитель України, Л.М.Федорович - вчитель-методист. Десятеро мають звання «старший вчи­тель», майже половину атестовано на вищу категорію. В ліцеї дбають і про гідну зміну - три молодих спеціалісти у цьому навчальному році поповнили педколектив.

Керівництво ліцею доручено А.Р. Козаку . Адже очолював заклад з перших днів, досконало знає усі нюанси роботи. Без­заперечно, особиста його заслуга - реорганізація МНВК і створення на його базі технологічного ліцею.

В 2001-2002 навчальному році тут здобуває загальну се­редню освіту з поглибленим вивченням інформатики та англі­йської мови 24 учні 10 класу, 132 учні 8-9 класів навчається за економічним, математичним та технічним напрямками. 442 старшокласники зі шкіл району здобувають професії за спеціальностями оператор комп'ютерного набору, швейна, трак­торна, автосправа, оператор ЕОМ, машинопис і діловодство. На базі ліцею мають можливість розвинути свої навчальні та творчі здібності учні 5-7 класів, відвідуючи гуртки з інформа­тики, 88 учнів Ярмолинецького НВК «школа-гімназія» - пог­либлено вивчати інформатику.

Найтісніші зв'язки і постійний контакт, відповідна мето­дична допомога - характерні ознаки співробітництва універ­ситету і ліцею. Зацікавленість вузу відобразилась в укладенні угод про співпрацю ліцею з 5 деканатами, що відкриває перед ліцеїстами добрі перспективи для здобуття вищої освіти.

Отже, є перспектива навчання, є гарний педколектив, матимемо кращу матеріально-технічну базу. Значить, є впев­неність у освіченому розвиненому майбутті.

Богдан ТИМОШИК,

завуч технологічного ліцею

 

           З нагоди 25-ліття МНВК

Заклад, становлення якого припало на 1980-2000 рр., став першою ластівкою щодо організації профільного навчання на селі. При контингенті 1369 учнів старших класів у районі його появі слід завдячувати виконкому районної ради (голова Садлій М.Г.) та райкому Компартії України (секретар Коханко О.М.), а також ініціативі відділу освіти (завідуючий Коломієць В.М.).
На особливу вдячність заслуговує директор МНВК —А.Р.Козак, який доклав великих зусиль до заснування, а після — до відкриття і функціонування закладу.
Без перебільшення можна сказати, що то була велика подія для дітей сільської місцевості. Адже до тих пір такі комбінати діяли лише у великих містах нашої держави на базі окремих великих заводів та підприємств.
Підготовка дітей по профілях сільськогосподарського виробництва, будівельників, операторів машинного доїння, операторів - пташників, водіїв автомобільного транспорту, трактористів, для соціальної сфери: продавців, радіомонтажників, молодших медсестер, помічників організатора позакласної та позашкільної роботи, помічників вихователів дошкільних закладів, спеціалістів машинопису та діловодства, основ підприємницької діяльності, операторів комп’ютерного набору стала проривом у культурно-освітнє життя для школярів району.
Збереження закладу в 90-х роках, примноження матеріально-технічної бази, якісні зміни в професійній підготовці дітей дали можливість залучити до навчання біля 80 відсотків учнів 10-11 класів районного контингенту.
2001 рік став для закладу важливою віхою: рішенням сесії районної ради (голова ради Бодь М.А.) та розпорядженням райдержадміністрації (голова Волощук В.С.) на базі МНВК створено технологічний ліцей.
Це викликано тим, що навчальний заклад значно зміцнив свої позиції, став привабливішим, помітно додав у кадровому потенціалі, матеріально-технічній базі, навчальній та виховній праці, посилив свій вплив на культурно-освітні процеси, що вивело його з ряду показників на чільні місця серед профілюючих закладів.
Розширення можливостей закладу в підготовці дітей до академічної освіти стало реальністю для технологічного ліцею.
Сподіваюся, що новий статус і 25 літній ювілей закладу додадуть колективу нових творчих сил, здорових амбіцій, впевненості, наполегливості і цілеспрямованості у розв’язанні поставлених державою завдань у галузі освіти. Впевнений, що наступні роки стануть для технологічного ліцею часом нових перемог і великих звершень.
Благослови тебе, Боже, утверджуйся на многая літа, технологічний ліцею!

В.М.Коломієць,
відмінник освіти України,
заслужений працівник освіти України

 

        Профіль - автосправа

Найбільшою популярністю користувався профіль автосправи. Заняття проводилися в старих, недостатньо обладнаних кабінетах і лабораторіях.
Профіль  автосправи  був переведений з Ярмолинецької СШ № 1, а розпочали навчання вчитель  В. В. Тивоняк  та майстри по навчанню водіння учнів С.Ф. Лис, Г. В. Хоптяр, П. І. Слободян, В.П. Шевчук. Невдовзі всі вони перейшли на інші роботи, крім С.Ф. Лиса. Довелось набирати нові кадри. Навчання проводилося на старих автомобілях ГАЗ – 51, на зміну яким пізніше придбали нові. Щороку отримували по одному автомобілю. За це варто подякувати колишнім інспекторам облуно з трудового навчання Ф.П. Гуменюку та М.В. Солов’ю. Микола Васильович і сьогодні працює в управлінні освіти, захистив дисертацію, а Федір Пилипович на заслуженому відпочинку.
У 1981 році в комбінат прийшов досвідчений викладач В. В. Кучерявий. Досвід роботи в Норильську, в Хмельницькій автошколі знадобився Віктору Володимировичу, щоб передавати знання  учням комбінату. За період роботи він зріс від спеціаліста до вчителя вищої категорії. Йому присвоєно звання Старший вчитель. В. Л. Забачинський закінчив заочно інститут, працюючи над підвищенням фаху в комбінаті, але невдовзі був запрошений на партійну роботу.
У 1990 році Віталій Леонідович знову повернувся на педагогічну роботу в комбінат, де працює і сьогодні. У 2003 році йому присвоєно вищу педагогічну категорію.
Майже 12 років відпрацював у комбінаті Ю.А. Якимчук. Розпочинав з водія автобуса, заочно закінчив ВУЗ і став вчителем автосправи.
Повернувся в комбінат і працює з 1998 року вчителем автосправи В.П. Шевчук.
За цей час майстрами по навчанню водіння автомобіля в комбінаті працювали М. Беренда з Соколівки, В. Плескань з Дунаєвець, О. Альошко,  А. Івасина, Г. Мазур, А. Вишневський, М. Хлівак, В. Медведецький і В. Ковбасюк з Ярмолинець. З початком роботи комбінату запроваджувались різні форми роботи з водіями і курсантами.
У 1989 році із добре відремонтованого приміщення перейшли у світліше, просторіше приміщення СШ № 1. Протягом 2-3 років довелось дообладнувати кабінети по будові вантажного автомобіля, створювати новий кабінет легкового автомобіля і кабінет правил дорожнього руху.
Немало зусиль було прикладено вчителями і майстрами, щоб створити слюсарно-демонтажну майстерню і лабораторію по двигунах.
Сьогодні, коли мова йде про профілізацію, ми стоїмо попереду завдяки тому, що вдалося зберегти навчально-матеріальну базу з автосправи.

 

       Профіль - тракторна справа

Тракторна справа  переведена  в комбінат  із Сутковецької середньої школи. Звідти перейшов працювати викладач П. В. Кривий. Він і колишній заступник директора М. Б. Рудий  багато зробили по обладнанню і удосконаленню навчання з тракторної справи. Вони обладнали кабінет теорії тракторної справи, кабінет для лабораторно-практичних робіт, лабораторію сільськогосподарської техніки, допомогли автору в обладнанні кабінету агротехніки.
Практичні роботи учні виконували в майстернях  ремонтно-тракторного підприємства, де їм доводилося розбирати і складати тракторні двигуни, паливну апаратуру. Група розбивалася на ланки по 4-5 учнів і розміщалася в цехах РТП. Під керівництвом наставників учні отримували хороші навички ремонту двигунів і паливної апаратури.
Обидва вищезгадані викладачі рано пішли з життя, але пам’ять про них залишилася назавжди з тими хто працював з пліч-о-пліч.

Навчання водінню тракторів і сільгоспмашин на тракторах Т-40, МТЗ-80 та Т-150 проводили майстри В. Й. Ткач, В.А. Якимчук, Л.А. Дерило, А.В. Гринишин, О.В. Захарчук та А.Б. Ноцький. Василь Якимчук із перших днів і до сьогоднішнього року навчав учнів водити трактор.
Викладаючи на належному рівні теорію, запровадивши продуктивну працю в цехах сільгосптехніки, направляючи на виробничу практику в колгоспи, де учні працювали майже все літо, ми отримували добре підготовлених трактористів-машиністів. Ці школярі, отримавши в 17 років права трактористів, впевнено йшли працювати в трудові колективи. Цей профіль мав найкращий показник по трудовлаштуванню.

 

         Профіль - швейна справа

З перших  днів роботи  міжшкільного комбінату відкрито профіль швейної справи. На ньому починала працювати вчителька трудового навчання Ярмолинецької СШ № 1 Радова Ніна Ксенофонтівна.
Пізніше Ярмолинецький цех Старокостянтинівської швейної фабрики, який очолював М. Йордан, обладнав швейний цех у міжшкільному комбінаті.Обладнання проводилося шляхом зняття старих швейних машинок (клас 51) у Староконстянтинівській швейній фабриці і встановлення їх у навчальному швейному цеху комбінату. На роботу  в комбінат була направлена Л. М.  Поплавська. Треба віддати шану і повагу цій жінці,  яка вже на  заслуженому відпочинку. 18 років провела Леся Михайлівна в швейному цеху комбінату. Підготувала і навчила понад 800 швачок. Може, не всі працюють за спеціальністю, але кожна вміє застрочити, підшити, обрубити і.т.д. Всі свої уміння і  знання Леся Михайлівна сповна віддавала підростаючому поколінню та улюбленій справі.
Учні шили товари народного споживання. За І-й квартал 1991 року було пошито товарів на  суму 15 тис. крб. Міжшкільний комбінат мав великі гроші на спецрахунку. За ці кошти щорічно  відправлялися туристські групи в Одесу, Ригу, Волгоград, Севастополь. Розвивалася і зміцнювалася навчально-матеріальна база, замінювалися старі машинки на нові.

 

        Профіль - оператори машинного доїння

У 1982 році був запроваджений новий профіль по підготовці операторів машинного доїння. Заняття з учнями на базі РТП проводив В. М. Герасимчук. Свою справу він передав Н.О. Коваленко, яка почала возити учнів на молочно-тваринницькі комплекси сіл Соколівка та Правдівка. Цей профіль за 9 років закінчило 143 випускники, серед яких лише 8% пов’язали своє життя із сільським гоподарством. У 1982 році учениця Люда Герасименко стала  переможницею обласного конкурсу операторів машинного доїння.
У 1984 році сталася  важлива подія на профілі операторів машинного доїння: відбувся обласний конкурс “Кращий за професією ОМД”. У Ярмолинці  з’їхалися дівчата і хлопчики з усіх районів Хмельницької області. Алла Осташ перемогла і їздила в Суми на республіканський конкурс.
Наша команда  посіла перші місця. Конкурс проходив в два етапи: теоретична частина — в комбінаті, а практична — доїли на Правдівському молочно-тваринницькому комплексі.
У силу об’єктивних причин керівники сільського господорства зовсім перестали приділяти увагу профілю, і професія втратила престиж. Профіль довелося закрити.
У 1993 році відбувся останній випуск 24-х  учнів.

 

Майже 10 років велися пошуки нових напрямів навчання

Будівельники

Профіль будівельної справи був відкритий одночасно з комбінатом. Учителем призначили В.О. Музиченко. Спочатку фінансування проводив відділ освіти, та через два роки його припинив, і будівельну справу довелось закрити.
В 1986 році знову було відкрито профіль по підготовці мулярів вже за рахунок спецкоштів. За цю справу взявся Сергій Гуменюк, технік-будівельник, який під час роботи в комбінаті закінчив заочно Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут. Протягом 6 років випущено 113 будівельників. Побудували заправку комбінату, склад райво, туалет, поштукатурили гаражі на 6 боксів, приводили в порядок підвали, в яких розмістилися складські приміщення МНВК. Допомагали будувати нову школу та ремонтували старе приміщення СШ №1. Практичні роботи проводив майстер О.І. Хоптяр.
З переходом С. Гуменюка на іншу роботу профіль будівельників довелось закрити.

Молодші продавці

У 1979 році Ярмолинецькою райспоживспілкою був запроваджений профіль навчання по підготовці молодших продавців. Викладачем товарознавства була призначена Л.В. Маримон. За період навчання професію здобули 54 учні. Профіль був закритий у 1984 році з ініціативи райспоживспілки, яка припинила будь-які витрати на навчання, а відділ освіти згідно до Положення про МНВК — платити зарплату працівнику райспоживспілки. У 1990 році райунівермаг набрав групу учнів. Викладали уроки працівники бухгалтерії універмагу. Ентузіазму вистачило, щоб групу довести до кінця, але нової не набрали.

Складальники радіодеталей

1983 рік. Відкрито профіль складальників радіодеталей від Хмельницького заводу «Катіон», і набрано дві групи з 43 учнів. У приміщенні комбінату обладнано технологічну лінію по виготовленню конденсаторів. Учням подобалося навчатися і працювати за верстаками. За 4 роки роботи випущено 200 складальників радіодеталей. Завод перестав поставляти матеріали — припинився випуск електролітичних конденсаторів.
Профіль у 1988 році був закритий.

Оператори-пташники

1984 рік. У цьому році відкрито новий профіль по підготовці операторів-пташників на базі міжгосподарської птахофабрики, директор А.Стасишен. Усі учні забезпечені спецодягом за рахунок підприємства і задіяні до роботи в цехах птахофабрики. Теоретичний курс читається ветспеціалістами птахофабрики. У цьому році в комбінаті навчається 506 учнів із 8 середніх шкіл, з них 25 виявили бажання навчатися на профілі операторів-пташників і його закінчили. Профіль закрили через небажання учнів навчатися.

Радіомонтажники

У 1987 році підписано угоду із заводом «Кристал» ст.Ярмолинці про підготовку токарів-фрезерувальників. Фактично набрана одна група з 26 учнів для підготовки радіомонтажників, які вчилися паяти плати. У 1989 році було випущено 29 радіомонтажників, але через відсутність замовлень на іграшки завод припинив випуск продукції, профіль довелося закрити.

Молодші сестри

У 1988 році відкривається новий профіль по підготовці молодших медсестер. 26 учнів протягом 2-х років під керівництвом Ю.Й.Мудрицького здобували професію молодшої медсестри. Велика кількість з них пов’язала своє життя із медициною, а Ігор Кульбаба захистив дисертацію і став науковцем в медицині.

Машинопис і діловодство

Після закриття профіля операторів машинного доїння в комбінаті відкрито новий профіль по підготовці секретарів-друкарок. Заняття  тут проводила Н.О. Коваленко, якій довелось перекваліфікуватись.
Профіль популярний серед учнів, і на сьогодні випущено 135 спеціалістів.
Для практичного навчання учнів в комбінаті є 15 друкарських машинок, які вже застаріли, як і вся техніка комбінату. Майбутнім секретарям пропонується робота на комп’ютерах. Учні охоче набувають навиків на друкарських машинках і комп’ютерах.

Помічники організатора позашкільної та позаласної роботи

У 1990 році за рішенням відділу освіти необхідно було готувати собі кадри і вибирати кращих випускників для навчання в педвузах. За цю справу взялася директор Будинку школяра Г.Й. Борович. Бажаючих навчатися було небагато — 17 учнів, а закінчили навчання — 14. Основною помилкою автора було те, що Галині Йосипівні оплачували тільки 2 т.г. за теоретичний курс. Оплата практичних робіт не проводилися. Тому і ставлення до роботи було, як кажуть, не на повну силу.

Дошкільне виховання

У пошуках професії для дівчаток районний відділ освіти підтримав автора в тому, що потрібно вести профорієнтацію на підготовку помічників вихователів дошкільних закладів.
Теоретичний курс у 23 десятикласниць вела інспектор райвно по дошкільному вихованню Н.М. Рихлик. Практичні заняття проводилися в групах дошкільних закладів райцентру. Та завершили навчання тільки 13 випускників. І цей профіль не вдався.

Основи підприємницької діяльності

У 1991 році в комбінаті заступником директора по навчально-виховній роботі призначена М.П. Калюзняк.
Саме в цей час з метою розвитку підприємництва  в районі був відкритий новий профіль. Питання бухгалтерії та фінансів викладала бухгалтер МНВК Л.В. Івасина, заняття з англійської мови проводила Л.М. Купчишина, всі інші — М.П. Калюзняк. Профіль мав успіх, за чотири роки його закінчили 79 учнів. З переводом М. Калюзняк на профспілкову роботу профіль був закритий, як профіль невиробничої сфери.

 .